Algemene voorwaarden Tennisopleiding Lacroix

 1. Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
 3. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer/trainster is voorbehouden aan Tennisopleiding Lacroix in overleg met de Technische Commissie.
 4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de Tennisopleiding Lacroix dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 5. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoudt de Tennisopleiding Lacroix het recht om de lessen te verkorten of de lesprijs naar rato aan te passen. Dit gebeurt in onderling overleg met de desbetreffende cursisten/ouders van cursisten.
 6. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid trainer/trainster.
 7. Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag , 2e pinksterdag en de kerstdagen) en in de vakanties. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de lesdata.
 8. Lesdata staan op internet: www.tennisopleidinglacroix.nl.
 9. Tennisopleiding Lacroix zal 2 weken voorafgaande aan de start van de lessen telefonisch of per email berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u 1 week voor aanvang van het seizoen nog geen bericht heeft ontvangen kunt u contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@tennisopleidinglacroix.nl.
 10. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden, omdat de banen onbespeelbaar, onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer/trainster.
 11. Bij afwezigheid van de trainer/trainster bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.
 12. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden in principe altijd ingehaald.
 13. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 14. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Gemiste privélessen worden bij tijdige afmelding (minimaal 1 dag) indien mogelijk ingehaald.
 15. Bij de senioren lessen worden maximaal 2 van de lessen per seizoen die door weersomstandigheden niet plaatsvinden ingehaald.
 16. Jeugdlessen gaan in principe altijd door, als een reguliere les niet door kan gaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles of bewegingsvaardigheids training. Deze staat gelijk aan een reguliere les.
 17. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 18. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 19. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan 2 weken na ontvangst van de factuur.
 20. Indien door toedoen van de cursist de factuur niet tijdig betaald is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht bij het sturen van een 1e herinnering en bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
 21. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 22. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
 23. Trainers/trainsters van Tennisopleiding Lacroix zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures van cursisten en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

 

Met vriendelijke groeten,

Ramon Lacroix