Algemene voorwaarden / Lesreglement Tennisopleiding Lacroix

 1. Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
 3. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer/trainster is voorbehouden aan Tennisopleiding Lacroix in overleg met de Technische Commissie.
 4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Als de Tennisopleiding Lacroix dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 5. Een uur tennisles kost (exclusief baanhuur!) een vast bedrag. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal spelers waaruit de groep bestaat.
  NB. Schrijf je je in voor een lesgroep van vier personen, kan het echter voorkomen dat er geen (homogene) groep van vier personen gevormd kan worden.
  In dat geval behoudt de Tennisopleiding Lacroix het recht om de lessen te verkorten of de lesprijs per persoon naar rato aan te passen. Dit gebeurt in onderling overleg met de desbetreffende cursisten/ouders van cursisten.
 6. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid trainer/trainster.
 7. Er wordt in principe geen lesgegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en de kerstdagen) en in de vakanties. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de les data.
 8. Les data staan op internet: www.tennisopleidinglacroix.nl en www.brztennis.nl.

De omvang van de tennislescyclus kan variëren maar zal altijd tussen de 15 en 20 lessen bedragen. De padellescycles kan variëren tussen de 5 en 8 lessen.

 1. Inschrijving voor tennis- en padeltraining is altijd voor een volledige cyclus, les data zijn bekend. Je ontvangt per maand een factuur van de lessen.
 2. Besluit je op vakantie te gaan gedurende het jaar en valt dit samen met je lescyclus, kun je zelf een vervanger zoeken van vergelijkbaar niveau waardoor hij/zij jouw plek in de trainingsgroep tijdelijk kan overnemen. Jij kunt dan zelf met diegene afstemmen dat jouw verschuldigde lesgeld door diegene betaald wordt. De tennistrainer zal ook zijn/haar best doen om mee te denken en een volwaardige vervanger te vinden.
 1. Tennisopleiding Lacroix zal 1 week voorafgaande aan de start van de lessen per email berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u 1 week voor aanvang van het seizoen nog geen bericht heeft ontvangen kunt u contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@tennisopleidinglacroix.nl.
 2. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden, omdat de banen onbespeelbaar, onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. De trainer/trainster zal het via de whatsapp groep laten weten als de training niet doorgaat. Geen bericht, dan gaat de training door.
 3. Bij afwezigheid van de trainer/trainster bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.
 4. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden in principe altijd ingehaald.
 5. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald. Is er minder dan 15 minuten getraind, worden deze lessen ook niet in rekening gebracht.
 6. Bij onverwacht langdurige afwezigheid (3 of meer weken) door b.v. ziekte, blessure of zwangerschap (niet om lekker op vakantie te gaan) wordt in onderling overleg met de hoofdtrainer gezocht naar een oplossing.
 7. Wanneer je incidenteel niet deel kunt nemen aan de groepsles vanwege (kortdurende) ziekte, blessure, overwerk of een andere reden, blijf jij verantwoordelijk voor het verschuldigde lesgeld. Het is mogelijk om zelf een vervanger te zoeken van vergelijkbaar niveau waardoor hij/zij jouw plek in de trainingsgroep tijdelijk kan overnemen. Jij kunt dan zelf met diegene afstemmen dat jouw verschuldigde lesgeld door diegene betaald wordt. De tennistrainer zal ook zijn/haar best doen om mee te denken en een volwaardige vervanger te vinden. Een gemiste groepsles wordt niet ingehaald. Meld je in ieder geval altijd af bij je trainer.
 8. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 9. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 10. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 11. Indien door toedoen van de cursist de factuur niet tijdig betaald is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht bij het sturen van een 1e herinnering en bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
 12. Trainers/trainsters van Tennisopleiding Lacroix zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures van cursisten en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 13. Trainers/trainsters van Tennisopleiding Lacroix beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 14. Trainer is verplicht om gebruik te maken van goed lesmateriaal en met goede inzet de lessen te verzorgen, strevend naar verbetering van tennisvaardigheid en fysieke vaardigheid.
 15. Speler is op tijd aanwezig en verschijnt voorbereid, klaar om te beginnen met de training (schoenen aan, materiaal in orde, etc.).
 16. Telefoons niet op de baan tijdens de training, tenzij besproken met trainer of speler dat een belangrijk telefoontje wordt verwacht.
 17. Speler traint met optimale inzet en met de intentie zijn of haar niveau te verbeteren. Indien speler de training bewust of onbewust verstoord of een trainer onheus bejegend, zal hij of zij hierop aangesproken worden. Bij herhaaldelijk verstoren van training of onheus bejegenen van een trainer, behoudt de trainer het recht om iemand te verwijderen uit de les, dan wel toegang tot de volgende les te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
 18. Trainers en BRZ staan open voor vragen en opmerkingen van spelers en ouders, en lichten graag toe waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Wel is het zaak dat trainingen niet verstoord worden door uitgebreide discussie of gesprek. Mocht dit het geval zijn, kan er telefonisch overlegd worden of op aanvraag een gesprek worden gepland met de trainer als individu of de technische commissie.
 19. Het bieden van tennis- en padelles om spelers beter te laten presteren heeft de prioriteit, al heeft het volgen van tennis- en padelles ook te maken met het leren verantwoordelijk worden voor eigen ontwikkeling. We vragen aan ouders om hier ruimte voor te laten. Dus kom gerust kijken, graag zelfs, maar laat de trainer en speler samenwerken.